Vergaderingen

Algemene ledenvergadering 2015

Verslag Algemene ledenvergadering Het Witte Paard.

4 september 2015 in Evean Guisveld.

Aanwezig (7 personen):  Jan Brink (lid kascommissie), Joop Dragstra (vice voorz.), André Meester (voorzitter/wedstrijdleider intern), Jan Rot (secretaris/penningmeester a.i./ wedstrijdleider extern), Chris de Saegher (jeugdleider), Albert de Wit (nieuw lid), Piet Zegers (lid kascommissie).

Terwijl jeugdkampioen Bob de Wit bezig is af te rekenen met zijn laatste tegenstanders vragen enkele bestuursleden zich af hoe zinvol een algemene ledenvergadering is als er, naast de vier bestuursleden, slechts drie leden aanwezig zijn. Maar volgens artikel 12 van de statuten is jaarlijks tenminste één ALV verplicht, dus…

1. Opening

Pas om 20.50 uur, als de jeugdsimultaan beëindigd is, André en Piet hun vluggertjes gestaakt hebben en Albert Bob naar huis heeft gebracht, gaat de vergadering van start. André heet nieuw lid Albert speciaal welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Jan deelt mee dat er afbericht is ontvangen van Hans van Heems, Paul Groot, Bryan Wijk, Jaap de Berg, Piet van Tellingen, Robin Mandersloot en Leendert Saarloos.

De lijst met gedurende het seizoen ingekomen stukken ligt ter inzage. Er staan geen zaken op die voor deze vergadering van belang zijn, behalve het verslag van de kascommissie (agendapunt 5).

3. Verslag jaarvergadering van 5 september 2014

De tekst en ‘naar aanleiding van’ worden tegelijk aan de orde gesteld. Niemand wenst hierover iets op- of aan te merken, zodat het verslag, met dank aan de secretaris, wordt vastgesteld.

4. Jaarverslag secretaris

Hierop heeft Jan zelf een aanvulling. Bij het overzicht van komende en gaande leden is het vertrek van Jaïr de Roeck niet vermeld. Verder is er onduidelijkheid over de status van Thomas Tates. Jan zal hem vragen of hij nog lid blijft. Naar aanleiding van de passage over het bestuur verbaast André zich erover dat hij alweer tien jaar voorzitter is. Het ledentrio gaat akkoord met de inhoud van het verslag, dus ook dit wordt met dank aan de secretaris vastgesteld.

5. Verslag van de kascommissie

Jan Brink en Piet Zegers “hebben de boeken van onze schaakclub gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester, J. Rot kan zodoende gedechargeerd worden.”

6. Financieel verslag 2014/2015 en begroting 2015/2016

Aan de toelichting heeft Jan weinig toe te voegen. Hij stipt nog even het flinke nadelige saldo aan, veroorzaakt door de kosten van het jubileum, die bijna € 400 hoger uitvielen dan was begroot. Bij de schulden op de balans staat een aanzienlijk bedrag, voornamelijk wegens nog steeds niet ontvangen nota’s van Guisveld voor de jubileumavond en zaalhuur.

Hoewel ons kapitaal dus is geslonken is er, gezien de bijna sluitende begroting voor komend seizoen, waarin rekening is gehouden met extra kosten KNSB-competitie, geen reden om de contributie te verhogen. Financieel verslag en begroting worden goedgekeurd.

7. Verslag interne wedstrijden

In de eindstand van de competitie om het clubkampioenschap komt Hajo tevoorschijn als degene met de grootste ratingstijging. Jan merkt op dat in de eindstand op de website Bob een grotere stijging heeft. Dit komt, legt André uit, door een correctie achteraf van de beginratings. Hierdoor zijn er nog meer verschillen tussen verslag en website. De cijfers in het verslag zijn de juiste. Jan mist ook de eindstand van het clubkampioenschap snelschaken op de website. André laat zien dat er wel iets over te vinden is, in het verslag van de NHSB-bekerfinale! Het verslag wordt goedgekeurd.

8. Verslag externe wedstrijden

Ondanks het ontbreken van de vermelding van zijn aandeel in de prestaties van het 1e team (en ook van die van Piet Zegers) vindt André dat de teamleiders Chris (1e) en Jan (2e) een compliment verdienen voor hun verslagen. Naar aanleiding hiervan komt de publicatie van partijen op de website ter sprake. Dat is mogelijk met gebruikmaking van verschillende technieken maar het komt er nog te weinig van.

9. Verslag jeugdleider

Jan mist het duoschaak. Verder een uitstekend overzicht van de jeugdactiviteiten.

10. Prijsuitreiking

Van de prijswinnaars is alleen Chris aanwezig. Joop reikt aan hem de bekers uit voor het clubkampioenschap en het winnen van de rapidcompetitie alsmede een boek voor zijn prestatie in het 1e (7½ uit 9). De bekers voor Bob (beste jeugdresultaat Keizer), Hajo (beste ratingresultaat) en Bryan (snelschaakkampioen) zullen zij later ontvangen. Dat geldt ook voor de prestatieprijzen bondscompetitie (boeken) van Bryan (7 uit 9), Paul (6½ uit 9) en Roland (6 uit 7). Vermeldenswaard is nog de opmerking van Chris dat het de vraag is of hij na 10 maal achtereen clubkampioenschap zijn titel nog wel zal verdedigen.

11. Bespreking seizoen 2015/2016

         a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie

Niet zozeer over de voorgestelde opstellingen als wel over het al dan niet inschrijven van een 3e team (viertal) wordt gediscussieerd. Joop heeft Piet van Tellingen niet kunnen overhalen om vast in het 3e (of 2e) te spelen. In geval van nood wil hij wel eens invallen. Joop ziet daarom ook af van een plaats in het 3e. Dus blijft het aantal (jeugd)spelers dat voor het 3e beschikbaar is aan de krappe kant. Toch gaan we het experiment wagen. Verder wordt erop gewezen dat de speeldata van 1e en 2e al bekend zijn zodat de ‘geselecteerden’ die in hun agenda kunnen zetten!

         b. Interne competitie

Uiteraard blijft de competitie om het clubkampioenschap volgens systeem Keizer. Maar verder?

Op zijn per e-mail gedane verzoek aan de leden om aan te geven wat er in de plaats zou moeten komen van de weinig succesvolle rapidcompetitie heeft André 10 reacties gekregen. Zoals te verwachten viel zijn de voorkeuren verdeeld. Uiteindelijk kunnen de aanwezigen zich vinden in het idee van Robin, wat een combinatie inhoudt van rapid- en snelschaak. Zelfs Chess960 zou nog kunnen. Per avond worden er 3 ronden gespeeld en per ronde kunnen de tegenstanders dan kiezen uit één partij rapid of Chess960 met 25 minuten of 4 partijtjes snelschaak met 5 minuten bedenktijd per persoon.

Jan vraagt wat we doen op 18 december, wanneer de zaal niet beschikbaar is wegens een kerstdiner. Aan de leden zal worden gevraagd of we de clubavond moeten laten vervallen – wat zal betekenen dat er drie weken achtereen geen schaken is – of, zoals eerder is gebeurd, in de gesloten afdeling gaan spelen. Aangenomen dat Guisveld dat mogelijk maakt.

         c. Overige activiteiten

Bryan wil, samen met Chris, 2 trainingsavonden verzorgen, waarop ook de oudere jeugd welkom is.

Verder clubkampioenschap snelschaken en ‘eiersnelschaak’ op Goede Vrijdag.

12. Bestuursverkiezing.

Aangezien zich niemand heeft gemeld om één of beide taken van Jan (secretaris en wedstrijdleider extern) over te nemen, zal de toelichting bij dit agendapunt over drie jaar waarschijnlijk weer net zo kunnen luiden als nu in de agenda staat. Wel zegt Albert toe om hier of daar assistentie te verlenen.

13. Verkiezing nieuw reservelid kascommissie.

De door Albert bij het vorige agendapunt gedane toezegging maakt hij meteen waar. Hij neemt de plaats in van reservelid Robin, die naast Piet Zegers in de commissie Jan Brink gaat opvolgen.

14. Rondvraag

Joop krijgt nu de kans om nog iets te vragen over de lijst met ingekomen stukken, met name de drie stukken met betrekking tot schaaklessen op de brede school Rooswijk. Chris heeft daar (bij De Zoeker) inderdaad een serie lessen gegeven, al was dat niet op basis van de voorgelegde overeenkomst, die voor onze club onaanvaardbare voorwaarden inhield.

Jan Brink maakt van de gelegenheid gebruik om, naar hij aanneemt ook namens de aan- en afwezige leden, het bestuur te bedanken voor de in het belang van de club gedane werkzaamheden.

Albert luistert zijn entree als nieuw lid op met een prijzenswaardig initiatief. Het feit dat er bij de senioren nauwelijks aanwas van leden is heeft hem ertoe gebracht een propagandamiddel te ontwerpen in de vorm van een A4-tje. Hoewel over het effect geen hoge verwachtingen mogen worden gekoesterd gaat hij dat in de buurt van Guisveld in brievenbussen stoppen. André wijst erop dat, mochten er zich belangstellenden melden, het zaak is om die op te vangen. Jan wil de eerste wel voor zijn rekening nemen.

Chris mist in het financieel verslag de opbrengst van de kofferbakmarkt. Dat bedrag, € 15,99, is verwerkt onder ‘representatie’.

15. Sluiting

Om 22.10 uur sluit André de vergadering.

                                               Wormer, 9 september 2015, Jan Rot, secretaris